Obchodní podmínky

obchodní společnosti

M I M O.Ý s.r.o.
se sídlem Mánesova 10, 120 00 Praha 2
IČ: 06502512
DIČ:CZ06502512

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283262 pro prodej zboží prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetové adrese www.mimoy.design nebo www.yvy.design

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MIMO.Ý s.r.o. se sídlem Mánesova 10, 120 00 Praha 2, IČ: 06502512, DIČ:CZ06502512, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283262 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mimoy.design nebo www.yvy.design (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky se přiměřeně vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Současný provoz webových stránek neumožňuje zřizování uživatelských účtů. Objednávky probíhají prostřednictvím webového rozhraní nebo prostřednictvím emailové zprávy adresované na email design@mimoy.design. Při vyplňování objednávky – při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v objednávce při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení doporučených cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu může obsahovat také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží,
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
– o dalších podmínkách dodání zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávky vkládá, a to i s ohledem na nemožnost prodávajícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky nejlépe do 72 hodin od obdržení objednávky kupujícímu potvrdí nebo nepotvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením zprávy o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti v sídle prodávajícího
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 4942675309/0800 ČS a.s., IBAN CZCZ5808000000004942675309, SWIFT GIBACZPX
– platební kartou v terminálu při převzetí zboží
– Službou PayPal

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. U bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží prodávajícím. Není-li kupní cena uhrazena ve lhůtě splatnosti, obvykle v termínu 7 dnů po potvrzení objednávky prodávajícím (není-li v potvrzení objednávky prodávajícím uvedena jiná lhůta) je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. U bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. odst. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu emailu o potvrzení objednávky prodávajícím nebo jej lze najít na webovém rozhraní. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo
jiné na adresu sídla prodávajícího nebo jeho emailovou adresu design@mimoy.design.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění má prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. Tento článek upravuje podmínky pouze pro prodej fyzické osobě – spotřebiteli, která nevlastní oprávnění k podnikání. Podmínky stanovené občanským zákoníkem na ochranu spotřebitele, zejména na odstoupení od smlouvy se nepoužijí při uzavření kupní smlouvy s podnikající osobou.

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, pokud je zboží na skladě a pokud nejde o dodání zboží vyráběného na zakázku. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je kupující informován e-mailem.

5. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla- li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v čl. VII. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla, případně jiným způsobem dohodnutým s prodávajícím. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Jakékoliv stížnosti či reklamace spotřebitelů vyřizuje prodávající především prostřednictvím elektronické adresy design@mimoy.design. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla odeslána stížnosti či reklamace, pokud kupující neuvede jinou adresu. V případě, že reklamace či stížnost nebude vyřízena plně ke spokojenosti kupujícího, má tento možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je orgánem příslušným k zahájení mimosoudního řešení sporu. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. Kupující je také oprávněn využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu živnostenské činnosti provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

IX. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující bere na vědomí, že pro účely smlouvy dochází ke zpracování jeho osobních údajů prodávajícím, těmito jsou:
– jméno a příjmení
– emailová adresa
– telefonní číslo
– doručovací adresa

2. V případě, že dochází k používání cookies, je o tom kupující informován bannerem při vstupu na stránku.

3. Pro potřeby plnění smlouvy mohou být údaje poskytnuty dalším osobám, zejména dopravcům.

4. Označením příslušné kolonky uděluje kupující prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení, k tomuto je evidována emailová adresa kupujícího.

5. Osobní údaje získané podle předchozího bodu jsou prodávajícím uchovávány po dobu 3 let. Osobní údaje získané na základě bodu 1. jsou prodávajícím uchovávány po dobu 10 let.

6. Kupující má právo získat od prodávajícího informaci o tom, jaké údaje o něm zpracovává a jejich obsah, má právo na jejich případnou opravu a jsou-li získány na základě souhlasu, na jejich výmaz.

7. V případě, že dojde k porušení ochrany zabezpečení údajů, je prodávající povinen kupujícího o tomto informovat.

8. V případě porušení povinností prodávajícího má kupující právo na stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Zpracování osobních údajů neprobíhá automatizovaným způsobem.

 

X. DORUČOVÁNÍ

1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

XI. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

1. Při platbě v hotovosti je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který tak činí v rámci své podnikatelské činnosti, je k projednání věci místně příslušným soudem soud v sídle prodávajícího se zachováním věcné přislušnosti soudu v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny či doplnění kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Kontaktní údaje prodávajícího:
– adresa pro doručování MIMO.Ý s.r.o., Mánesova 10, 120 00 Praha 2, Česká republika
– adresa elektronické pošty design@mimoy.design, telefon +420 723 811 640.

V Praze, dne 1.12.2018